Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được thành lập ngày 09/03/2006 bởi các cổ đông là Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với các ngành nghề … Xem chi tiết

Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
28/04/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.Ngày 27/04/2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023
25/07/2023

CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 … Xem chi tiết

CBTT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
19/06/2023

CBTT Ký Hợp đồng đơn vị kiểm toán … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả giao dịch của cổ đông lớn và Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của SP2
22/05/2023

CBTT về kết quả Giao dịch CP SP2CBTT về ngày không làn cổ đông lớn  … Xem chi tiết