Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được thành lập ngày 09/03/2006 bởi các cổ đông là Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với các ngành nghề chính như sau:

Đầu tư xây lắp công thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh điện thương phẩm; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình điện; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và văn phòng cho thuê; Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án, tư vấn, giám sát.

II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

1. Sơ đồ tổ chức:

2. Ban lãnh đạo Công ty:

2.1. Thành viên hội đồng quản trị:

2.1.1. Nhiệm kỳ I (2006 – 2011): Bao gồm:

– Ông Nguyễn Thanh Kim – Chủ tịch HĐQT.

– Ông Nguyễn Sỹ Cát – Thành viên HĐQT (đến tháng 5/2010)

– Ông Trần Trung Hiếu – Thành viên HĐQT (từ 5/2010 – 9/2012)

– Ông Dương Hữu Thắng – Thành viên HĐQT

– Ông Nguyễn Phi Hùng – Thành viên HĐQT

– Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Thành viên HĐQT (đến tháng 6/2009)

– Ông Ngô Văn Cố – Thành viên HĐQT (Từ tháng 6/2009)

2.2.2. Nhiệm kỳ II (2011 – 2015): Bao gồm 5 Thành viên:

– Ông Nguyễn Thanh Kim – Chủ tịch HĐQT (đến ngày 26/6/2014) – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà;

– Ông Nguyễn Bạch Dương – Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 26/6/2014 – 08/4/2016) – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà;

– Ông Trần Trung Hiếu – Thành viên HĐQT (đến tháng 9/2012) – Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

– Ông Nguyễn Văn Nhân – Thành viên HĐQT (từ tháng 9/2012 đến 01/01/2016) – Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

– Ông Lê Việt Thắng – Thành viên HĐQT – Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 12;

– Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên HĐQT – Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

– Ông Ngô Văn Cố – Thành viên HĐQT (đến ngày 26/6/2014) – Người đại diện phần vốn góp của thể nhân.

2.2.3. Nhiệm kỳ III (2016 – 2020): Bao gồm 5 Thành viên:

– Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT;

– Ông Nguyễn Xuân Hồng – Thành viên HĐQT;

– Ông Phạm Sỹ Long – Thành viên HĐQT;

– Ông Khương Đức Dũng – Thành viên HĐQT;

– Ông Nguyễn Quang Luân – Thành viên HĐQT.

2.2. Ban Tổng Giám đốc:

– Ông Nguyễn Xuân Hồng – Tổng Giám đốc

– Ông Phạm Sỹ Long – Phó Tổng Giám đốc

– Ông Khương Đức Dũng – Phó Tổng Giám đốc

– Ông Bùi Quế Lâm – Phó Tổng Giám đốc