Quan hệ cổ đông

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

15/04/2024
CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

CBTT BCTC QI_2024CV số 30 ngày 15.4.2024 vv Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2023

08/04/2024

CBTT SP2 Báo cáo thường niên năm 2023 … Xem chi tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

04/04/2024

Giay moi DHCD 2024 + NQ_0001Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản đóng dấu đỏ) … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 và Văn bản giải trình

30/03/2024

BCTC 2023 đã kiểm toánGiải trình liên quan đến BCTC … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi ĐKKD lần thứ 21

26/03/2024

26.03 SP2-CBTT Thay đổi ĐK kinh doanh lần 21 (Ban ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự chủ tịch HĐQT Công ty

15/03/2024

Sp CBTT 150324(bản ký) … Xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

21/02/2024

SP2 CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024 … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

25/01/2024

Báo cáo quản trị năm 2023 (bản điều chỉnh) … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

16/01/2024
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

SP2_CBTT BCTC Quý IV_2023CV số 09 SP2-TCKT ngày 16.01.2024 vv Giải trình về lợi nhuận sau thuế BCTC Quý IV.2023 (Bản ký) … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý III/2023 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III so với cùng kỳ năm trước

17/10/2023
Báo cáo tài chính quý III/2023 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý III.2023 (Bản ký)CV số 86 ngày 17.10.2023 vv Giải trình lợi nhuận BCTC Quý III.2023 Bản ký  … Xem chi tiết

CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người có liên quan

06/09/2023

CBTT Giao dịch CP SP2 … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và Công văn giải trình về lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

11/08/2023

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 (Bản ký)CV số 75 ngày 11.08.2023 giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước (Bản ký) … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

25/07/2023

CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 … Xem chi tiết

CBTT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

19/06/2023

CBTT Ký Hợp đồng đơn vị kiểm toán … Xem chi tiết

CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (REE)

12/06/2023

CBTT về việc mua CP của REE … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả giao dịch của cổ đông lớn và Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của SP2

22/05/2023

CBTT về kết quả Giao dịch CP SP2CBTT về ngày không làn cổ đông lớn  … Xem chi tiết

CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

28/04/2023

Thông báo thây đổi nhân sự + 28.04 2023 QĐ-HĐQT Bổ nhiệm KKT_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 20 của Công ty

20/04/2023

SP- CBTT- ĐKKD lan 20 … Xem chi tiết

CBTT về kết quả chào bán cổ phiếu của ông Nguyễn Phong Danh – TV HĐQT

20/04/2023

File công bố TT - Danh … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023 và Công văn giải trình chênh lệnh lợi nhuận năm 2023

17/04/2023

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023Văn bản ngày 17.4.2023 vv giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý I năm 2023 … Xem chi tiết

CBTT về việc giao dịch cổ phiếu SP2

17/04/2023

AX- CBTT … Xem chi tiết

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT Công ty

13/04/2023

Báo cáo của CĐ Nguyễn Phong Danh … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty

10/04/2023

SP Cong bo nhan su (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

10/04/2023

SP2- CBTT NQ, BB ĐHĐCĐ (Sige) … Xem chi tiết