Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Ngày 27/04/2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có 10 cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự đại diện cho 18.817.730 cổ phần chiếm 91,25% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Bùi Quế Lâm – Trưởng ban tư cách đại biểu, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra cổ đông

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Quang Luân – Thành viên HĐQT/Tổng giám Công ty báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024. Theo Báo cáo của Ban điều hành trình bày tại Đại hội: Năm 2023 và nửa đầu năm 2024, do ảnh hưởng của thời tiết El Nino gây ra khô hạn kéo dài làm cho lưu lượng nước về hồ chứa thấp hơn nhiều so với cùng kỳ của năm 2022 và các năm trước đó dẫn đến sản lượng điện không đạt được theo Kế hoạch đề ra.

Về kế hoạch năm 2024, Công ty sẽ tập trung thực hiện công tác sửa chữa tài sản cố định và đầu tư mới nhằm đảm bảo hệ thống thiết bị, công trình vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng điện sản xuất là 140,28 triệu kWh; Tổng doanh thu đạt 168,81 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 34,36 tỷ đông; thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng và đầu tư bánh xe công tác, van cầu và sửa chữa hạng mục công trình sửa chữa thường xuyên; phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản sản xuất, kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% các nội dung mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NQ và BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm