Tài liệu

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

04/04/2024

Giay moi DHCD 2024 + NQ_0001Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản đóng dấu đỏ) … Xem chi tiết

Thông báo về việc Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

27/03/2023

SP- CBTT Bổ sung nội dung ĐHĐCĐ 2023 … Xem chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SP2

16/03/2023

CBTT Thông báo mời họp và Tai lieu ĐHĐCĐ 2023 (SP2) … Xem chi tiết

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05/07/2022

1. Thông báo mời họp + Giấy xác nhận + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội2. Nội dung Đại hội3. Quy chế tổ chức Đại hội4. Tờ trình miễn nhiệm TV. HĐQT BKS5. Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT BKS6. Quy chế bầu cử TVHĐQT BKS7. Tờ trình số 60 về việc điều chỉnh Phương án phát hành CP … Xem chi tiết

Thông báo về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

04/07/2022

CBTT ngày tổ chức ĐHĐCĐ(Bản ky) … Xem chi tiết

Điều chỉnh nội dung của Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty

20/04/2022

11 TTr-SP2-HĐQT Thông qua PA bán cổ phần và tăng vốn điều lệ_0001 … Xem chi tiết

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Chi tiết xem tại đây Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Chi tiết xem tại đây Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 Chi tiết xem tại đây Thông qua Báo cáo hoạt động … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

29/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc điều chỉnh nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

23/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/04/2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2.Giấy mời họp và Ủy quyền tham dự  (Tai đây) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tại đây) Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (Tại đây) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc … Xem chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

11/06/2019

Vui lòng xem file đính kèm: (tại đây)Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

13/03/2019

Vui lòng xem file đính kèm: (tại đây)Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết