CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2.

 1. Giấy mời họp và Ủy quyền tham dự  (Tai đây)
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tại đây)
 3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (Tại đây)
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 (Tại đây)
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát (Tại đây)
 6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Tại đây)
 7. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 (Tại đây)
 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Tại đây)
 9. Thông qua việc sửa đổi đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty (Tại đây); (8.1. Dự thảo Điều lệ; 8.2. Du thao Quy che quan ly về Quản trị Cong ty8.3. Dự thảo về Quy chế hoạt động của HĐQT8.4. Dự thảo về Quy chế hoạt động của BKS
 10.  Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty (Tại đây)
 11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty  (Tại đây)
 12. Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ  (Tại đây)