Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

1. Thông báo mời họp + Giấy xác nhận + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

2. Nội dung Đại hội

3. Quy chế tổ chức Đại hội

4. Tờ trình miễn nhiệm TV. HĐQT BKS

5. Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT BKS

6. Quy chế bầu cử TVHĐQT BKS

7. Tờ trình số 60 về việc điều chỉnh Phương án phát hành CP riêng lẻ Công ty SP2

8. Tờ trình số 59 ngày 24.6.2022 vv điều chỉnh nội dung thông tin VĐL tại Giấy ĐKKD

9. Báo cáo số 76 về việc sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

10. Tờ trình số 77. SP2-HĐQT ngày 21.7.2022 vv Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2020-2025

11. Dự thảo Bien ban DHCD bat thuong 2022 (SP2)

12. Du thao Nghi quyet DHCD bất thuong 2022-SP2