Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  1. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Chi tiết xem tại đây
  2. Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Chi tiết xem tại đây
  3. Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 Chi tiết xem tại đây
  4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022: Chi tiết xem tại đây
  5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: Chi tiết xem tại đây
  6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Chi tiết xem tại đây
  7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022: Chi tiết xem tại đây
  8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Dieu le SP2    Quy che quan ly noi bo    Quy che HD cua HDQT SP2     Quy che cua BKS Sp2
  9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 Chi tiết xem tại đây
  10. Phiếu biểu quyết