Quan hệ cổ đông

CBTT về việc thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

02/08/2022

02.08 SP2-CBTT Thay đổi ĐKKD (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

29/07/2022

29.07.SP2-CBTT Công bố thông tin về việc bầu TB kiểm soát … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự SP2

27/07/2022

27.07. CBTT thay đổi nhân sự (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

27/07/2022

CBTT NQ &BB ĐHĐCĐ bất thường 26.07 (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

Báo cáo QT Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Ban ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

21/07/2022

Xem chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP thủy điện Sử Pán 2

20/07/2022

CBTT tỷ lệ sở hữu Nuoc ngoai-(Bản ký) … Xem chi tiết

BCTC Quý II năm 2022 và CV giải trình chênh lệnh lợi nhuận

18/07/2022

BCTC Quý II năm 2022 (Bản ký)CBTT GIAI TRINH CHENH LECH LAI QUY II năm 2022 (Ban ký) … Xem chi tiết

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05/07/2022

1. Thông báo mời họp + Giấy xác nhận + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội2. Nội dung Đại hội3. Quy chế tổ chức Đại hội4. Tờ trình miễn nhiệm TV. HĐQT BKS5. Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT BKS6. Quy chế bầu cử TVHĐQT BKS7. Tờ trình số 60 về việc điều chỉnh Phương án phát hành CP … Xem chi tiết

CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

24/06/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán đọc lập kiểm toán BCTC năm 2022

22/06/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

31/05/2022

CBTT về việc điều chỉnh PA SD vốn và HS phát hành chào bán (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

27/05/2022

CBTT Số 2705 SP2-Chốt danh dách cổ đông (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

18/05/2022

NQ 17 HĐQT … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

18/05/2022

NQ 16.HĐQT … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

17/05/2022

Thông bao bổ nhiệm Phó TGĐ (ban ky) … Xem chi tiết

CBTT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

17/05/2022

Nghị quyết 15_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty

13/05/2022

CBTT mien nhiem TV HĐQT (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty

13/05/2022

CBTT Đơn từ nhiệm (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 16

13/05/2022

CBTT bất thường thay đổi ĐKKD lần 16 … Xem chi tiết

Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 sửa đổi, bổ sung

04/05/2022

Điều lệ Công ty CPTĐ SP2Quy che HĐ của HĐQT SP2Quy che Nội bộ về Quản trị Công ty SP2 … Xem chi tiết

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

04/05/2022

6.4 - Quy chế của Ban kiểm soát … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

24/04/2022
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Sáng ngày 23/04/2022, Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của SP2 trong năm 2022.Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cùng các cổ đông hiện … Xem chi tiết

Điều chỉnh nội dung của Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty

20/04/2022

11 TTr-SP2-HĐQT Thông qua PA bán cổ phần và tăng vốn điều lệ_0001 … Xem chi tiết