Quan hệ cổ đông

CBTT về việc thay đổi nhân sự

29/04/2021

CBTT thay đổi nhân sự (đã ký) … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

29/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc điều chỉnh nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

23/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận

20/04/2021

BCTC quý I năm 2021(signed)CBTT_Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận(signed) … Xem chi tiết

CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/04/2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2.Giấy mời họp và Ủy quyền tham dự  (Tai đây) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tại đây) Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (Tại đây) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

08/04/2021

SP2.Báo cáo thường niên năm 2020(signed) … Xem chi tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07/04/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự Công ty

06/04/2021

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Thông báo về việc thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty!Xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT Giải trình ý kiến của kiểm toán viên

31/03/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo Cái Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

30/03/2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được soát xét.BCTC_2020_kiem toanCV giải trình chênh lệch lợi nhuận (signed) … Xem chi tiết

CBTT ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

12/03/2021

CBTT số 38 ngày 12.3.2021 về ngày cuối cùng TH quyền tham dự ĐHCĐ TN năm 2021 (kèm theo TB và NQ HĐQT) … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

26/01/2021

Bao cao quan tri 2020 … Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý IV/2020

20/01/2021

Báo cáo tài chính năm Q IV 2020_0001 … Xem chi tiết

Điều chỉnh CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức vụ Kế toán trưởng Công ty

08/01/2021

Hồ sơ công bố thông tin … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Sử Pán 2

05/01/2021

CBTT vv miễn nhiệm, bổ nhiệm KTT Công ty … Xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

17/11/2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ BT năm 2020 … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

14/08/2020
CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 đã được soát xét.Vui lòng xem file đính kèm:1. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

20/07/2020

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020.Vui lòng xem file đính kèm:1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15

02/07/2020

Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 gửi tới Quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty thay đổi lần thứ 15 ngày 01/07/2020.Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/06/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 gửi tới Quý Cổ đông Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/06/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06/06/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SP2:1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h30 ngày 24 tháng 6 năm 2020 (thứ … Xem chi tiết

CBTT: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

07/05/2020

Vui lòng xem file đính kèm: (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết