Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06/06/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SP2:1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h30 ngày 24 tháng 6 năm 2020 (thứ … Xem chi tiết

CBTT: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

07/05/2020

Vui lòng xem file đính kèm: (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/04/2020

Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

29/04/2020

Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

17/04/2020

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020.Vui lòng xem file đính kèm:1. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2019

07/04/2020

Vui lòng xem file đính kèm: Bao-cao-thuong-nien-2019Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên

26/03/2020

vui lòng xem file đính kèm: Giai-trinh-y-kiem-ngoai-tru-cua-kiem-toanXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

26/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.Vui lòng xem file đính kèm:1. Báo cáo tài chính năm 2019 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

16/03/2020

Vui lòng xem file đính kèm: TB-Giao-dich-ban-CPQ-2020Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty

26/02/2020

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo của Công ty. Vui lòng xem file đính kèm:1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Kim Văn Sỹ (tại đây)2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối … Xem chi tiết

CBTT: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty

24/02/2020

Vui lòng xem file đính kèm:(tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24/02/2020

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SP2 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020 3. Lý do và mục đích: * … Xem chi tiết

Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

21/02/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.Vui lòng xem file đính kèm:(tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

31/01/2020

Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

18/01/2020

Vui lòng xem fiel đính kèm:1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

17/10/2019

Vui lòng xem fiel đính kèm:1. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 (đã soát xét)

15/08/2019
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 (đã soát xét)

Vui lòng xem file đính kèm:1. Báo cáo tài chính đã soát xét (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ (tại đây)Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

19/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm:1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2019

09/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm tại đâyXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình nguyên nhân hạn chế giao dịch cổ phiếu SP2

24/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: CV Giai trinh nguyen nhan han che giao dichXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2018

26/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Bao cao thuong nien 2018Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

23/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Thông báoXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

19/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm:1. Báo cáo tài chính Quý 1.2019 (tại đây)2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

11/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm:- Báo cáo tài chính năm 2018 (tại đây)- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết