CBTT: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)

Trân trọng thông báo!