Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SP2:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h30 ngày 24 tháng 6 năm 2020 (thứ Tư)

2.   Địa điểm:              Trụ sở chính Công ty

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3.   Nội dung họp:      Xem Thư mời họp đính kèm

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SP2 theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.   Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 trước 16h00 ngày 22/6/2019 (thứ Hai).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

–     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

–     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

–     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của SP2 (địa chỉ: www.supan2.net).

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: (0214) 3871727; Email: supan2@supan2.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Huy Tuấn

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

  1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (tại đây);
  2. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại đây);
  3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (tại đây);
  4. Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tại đây);
  5. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 (tại đây);
  6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (tại đây).
  7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (tại đây);
  8. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 (tại đây);
  9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tại đây)
  10. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tại đây).