CBTT: NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Sau đây, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Vui lòng xem tại đây

Xin trân trọng thông báo!