CBTT: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2020.

Sau đây, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vui lòng xem tại đây.

Xin trân trọng thông báo!