CBTT: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo của Công ty.

Vui lòng xem file đính kèm:

1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Kim Văn Sỹ (tại đây)

2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Khả Lộc (tại đây)

Xin trân trọng thông báo!