CBTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 – Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung Đại hội:

–   Báo cáo của HĐQT & Ban TGĐ Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019;

–   Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

–   Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

–   Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

–   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019;

–   Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2019;

–   Tờ trình về việc Công ty CP Năng lượng An Xuân nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;

–   Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Điều kiện dự họp:

–  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

–  Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ: Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tại địa chỉ: www.songdahoangliennet. Quý cổ đông có thể xem tại đây

6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

–   Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax hoặc địa chỉ thư điện tử về Trụ sở Công ty (theo thông tin dưới đây), trước 16h00′ ngày 25/06/2019.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện thoại: 0214 3871727, Email: supan2@supan2.com.vn.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

Xem chi tiết tại đây