CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SP2 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
3. Lý do và mục đích:
* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Xem file đính kèm: (Tại đây)

Xin trân trọng thông báo!