Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên

Ngày 19/02/2014 tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên – số 02 đường Điện Biên Phủ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Tham gia Đại hội có 74 cổ đông, tương ứng với số cổ phần là 12.917.570 cổ phần, chiếm 86,27% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty. các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cán bộ chủ chốt của Công ty.

Dai hoi co dong bat thuong 2014


pha cafe capuchino khong can may|
may pha cafe gia bao nhieu|
may pha cafe tu dong|
may xay cafe hat|
máy xay cafe hạt|
mua may xay cafe o dau|

Sau gần 02 giờ làm việc, Đại hội đã đạt được sự nhất trí 100 % về các nội dung:

1. Thông qua phương án phát hàng riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 152,26 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng.

2. Thông qua việc lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Chương trình Đại hội cổ đông bất thường đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

(Chi tiết Tờ trình; Biên ban Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 kèm theo)