Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Vui lòng xem file đính kèm:(tại đây)

Xin trân trọng thông báo!