Show bài viết

CBTT Nghị quyết họp HĐQT Công ty Quý III năm 2022

28/09/2022

2809NQ-SP2-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc xử phạt hành chính về thuế

31/08/2022

31.08.2022 CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế … Xem chi tiết

CBTT về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

30/08/2022

CBTT về việc HS đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét và Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và Công văn giải trình về chênh lệch lợi nhuận

10/08/2022

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 (Bản ký)CV số 96 ngày 10.8.2022 vv Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên (Bản ký)CBTT GIAI TRINH CL LOI NHUAN 6T.2022 … Xem chi tiết

Điều lệ SP2 tháng 8 năm 2022

03/08/2022

Điều lệ SP2 Tháng 8 năm 2022 … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ

02/08/2022

NQ so 29 ngay 02_08_2022 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ Công ty … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

02/08/2022

02.08 SP2-CBTT Thay đổi ĐKKD (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

29/07/2022

29.07.SP2-CBTT Công bố thông tin về việc bầu TB kiểm soát … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự SP2

27/07/2022

27.07. CBTT thay đổi nhân sự (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

27/07/2022

CBTT NQ &BB ĐHĐCĐ bất thường 26.07 (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

Báo cáo QT Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Ban ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

21/07/2022

Xem chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP thủy điện Sử Pán 2

20/07/2022

CBTT tỷ lệ sở hữu Nuoc ngoai-(Bản ký) … Xem chi tiết

BCTC Quý II năm 2022 và CV giải trình chênh lệnh lợi nhuận

18/07/2022

BCTC Quý II năm 2022 (Bản ký)CBTT GIAI TRINH CHENH LECH LAI QUY II năm 2022 (Ban ký) … Xem chi tiết

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05/07/2022

1. Thông báo mời họp + Giấy xác nhận + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội2. Nội dung Đại hội3. Quy chế tổ chức Đại hội4. Tờ trình miễn nhiệm TV. HĐQT BKS5. Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT BKS6. Quy chế bầu cử TVHĐQT BKS7. Tờ trình số 60 về việc điều chỉnh Phương án phát hành CP … Xem chi tiết

Thông báo về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

04/07/2022

CBTT ngày tổ chức ĐHĐCĐ(Bản ky) … Xem chi tiết

CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

24/06/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán đọc lập kiểm toán BCTC năm 2022

22/06/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

31/05/2022

CBTT về việc điều chỉnh PA SD vốn và HS phát hành chào bán (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

27/05/2022

CBTT Số 2705 SP2-Chốt danh dách cổ đông (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

18/05/2022

NQ 17 HĐQT … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

18/05/2022

NQ 16.HĐQT … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

17/05/2022

Thông bao bổ nhiệm Phó TGĐ (ban ky) … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty

13/05/2022

CBTT mien nhiem TV HĐQT (Bản ký) … Xem chi tiết