Show bài viết

CBTT về Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

18/05/2022

NQ 16.HĐQT … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

17/05/2022

Thông bao bổ nhiệm Phó TGĐ (ban ky) … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty

13/05/2022

CBTT mien nhiem TV HĐQT (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty

13/05/2022

CBTT Đơn từ nhiệm (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 16

13/05/2022

CBTT bất thường thay đổi ĐKKD lần 16 … Xem chi tiết

Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 sửa đổi, bổ sung

04/05/2022

Điều lệ Công ty CPTĐ SP2Quy che HĐ của HĐQT SP2Quy che Nội bộ về Quản trị Công ty SP2 … Xem chi tiết

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

04/05/2022

6.4 - Quy chế của Ban kiểm soát … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

24/04/2022
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Sáng ngày 23/04/2022, Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của SP2 trong năm 2022.Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cùng các cổ đông hiện … Xem chi tiết

Điều chỉnh nội dung của Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty

20/04/2022

11 TTr-SP2-HĐQT Thông qua PA bán cổ phần và tăng vốn điều lệ_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty SP2

18/04/2022

Báo cáo trờ thành CĐ lớn … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022 và Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

15/04/2022

Báo cáo tài chính QI năm 2022 (Điều chỉnh) bản kýCBTT CV sô 33 ngày 15.4.2022 vv Giải trình chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết

CBTT về việc ngày trở thành cổ đông lớn của nhà đầu tư

15/04/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Chi tiết xem tại đây Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Chi tiết xem tại đây Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 Chi tiết xem tại đây Thông qua Báo cáo hoạt động … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2021

04/04/2022

Xem chi tiết tại đây … Xem chi tiết

Thông báo Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/03/2022

Thông báo Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Giải trình ý kiến của kiểm toán viên

15/03/2022

BCTC_Chi tiết xem tại đâyGiải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán vien _Chi tiết xem tại đây  … Xem chi tiết

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

Xem chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

28/01/2022

28.01 CBTT (Ban ký) … Xem chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2021

20/01/2022

Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và Giải trình về chênh lệch lợi nhuận

17/01/2022
Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và Giải trình về chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 (Ban ky)Giải trình về chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết

CBTT về Công tác cán bộ Công ty Sử Pán 2

27/12/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021

07/11/2021
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và Kế hoạch số 1852/KH-PC07 ngày 01/11/2021 của Công an PCCC tỉnh Lào Cai. Nhằm giúp CBCNV nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 nắm được … Xem chi tiết

CBTT Báo Cáo tài chính Quý III năm 2021

21/10/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán

07/10/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết