CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Sáng ngày 23/04/2022, Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của SP2 trong năm 2022.

Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cùng các cổ đông hiện hữu, đại diện ủy quyền của công ty và các khách mời.

 

Tại Đại hội, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá năm 2021 là năm khó khăn chung do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với các giải pháp ứng biến linh hoạt cùng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, SP2 đã đạt được những thành công nhất định trong năm 2021, sản lượng điện và doanh thu đều vượt kế hoạch đề ra, giúp thu về 36,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (theo BCTC năm 2021 của SP2).

Trong năm 2022, SP2 xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh với các mục tiêu chính: Tập trung nguồn lực để vận hành an toàn và hiệu quả nhà máy thủy điện Sử Pán 2; Phát hành tăng vốn điều lệ Công ty nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động, thanh toán công nợ ngắn hạn và trả nợ các nhà thầu, đối tác đã quá hạn để tránh kiện tụng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động…

Đại hội đã thông qua các nội dung, thảo luận một số vấn đề quan trọng và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông tại đại hội. Các nghị quyết đưa ra tại Đại hội đều được 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

BB và NQ ĐHĐCĐ_0001