CBTT về Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2022

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có Văn bản số 7627/UBCK-QLCB về việc Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó số lượng cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ thành công là 5.500.000 cổ phiếu.

Như vậy, Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán thành công là: 207.460.000.000 đồng.

Văn bản số 7627.UBCK_QLCB ngày 17_11_2022