CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 lần 2

Thong bao moi hop

0. Noi dung chuong trinh DH lan 2 ngay 29_6_2018

1_Quy che làm việc cua DH

3. Bao cua cua HDQT & Ban TGD Cong ty

3_Bao cao cua BKS

4_Bao cao Tai chinh 2017

5_To trinh thong qua qua luong va thu lao cua HDQT

6_To trinh lua chon DV kiem toan BCTC

7_To trinh Thong qua PA Tang VDL nam 2018

8_To trinh thông qua Dau tu du an thuy dien SP3 8_1.Bao cao dau tu du an Thuy dien SP3

9_To trinh vv Sua doi, bo sung Dieu le Cong ty 9_1.Du thao Dieu le nam 2018

10_To trinh thong qua Quy che quan tri Cong ty 10_1.Du thao Quy che quan tri Cong ty

11.To-trinh-mien-nhiem-bo-nhiem-tv-BKS12. Quy che bau cu BKS_SP2